The job you are looking for is no longer available.

All Wales Public Service Graduate Programme 2018

  • , UK
  • £29,100 per annum

All Wales Public Service Graduate Programme 2018

We’ve got something special to offer.

It’s an opportunity to really shape the lives of people living in Wales. You will get a range of benefits that any other programme will find hard to beat – a competitive salary (starting at £29,100), a fully-funded Masters qualification, regular sessions with senior coaches and mentors… and far, far more.

You will increase your knowledge, skills and experience while also improving your personal effectiveness, confidence and resilience. We will help you play to your strengths and you will use them to strengthen the public service in Wales.

If you will have a 2.1 degree (or higher) in any subject by 20 July 2018 and want to make a difference in Wales, check out our website to find out if you’re eligible to apply.

www.gov.wales/PublicServiceGraduates

Applications close 4pm on 26 January!

Rhaglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus 2018

Mae gennym ni rywbeth arbennig i'w gynnig.

Cyfle i gael effaith wirioneddol ar fywyd pobl sy’n byw yng Nghymru. Byddwch chi’n cael amrywiaeth o fuddiannau na fyddech chi’n eu cael mewn llawer o raglenni eraill – cyflog cystadleuol (yn dechrau ar £29,100), cymhwyster Meistr wedi’i ariannu’n llawn, sesiynau rheolaidd ag uwch hyfforddwyr a mentoriaid... a llawer iawn mwy.

Byddwch yn cynyddu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch profiad ac yn gwella’ch effeithiolrwydd, eich hyder a’ch cryfder personol. Byddwn yn eich helpu i fanteisio ar eich cryfderau, a byddwch yn eu defnyddio i gryfhau’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Os bydd gennych chi radd 2.1 (neu uwch) mewn unrhyw bwnc erbyn 20 Gorffennaf 2018 a'ch bod am wneud gwahaniaeth yng Nghymru, ewch i'n gwefan i weld a ydych chi'n gymwys i wneud cais.

www.llyw.cymru/GraddedigionGwasanaethCyhoeddus

Mae’r dyddiad cau ar 4pm y chweched ar hugain o Ionawr!

Please note: You should never need to provide bank account details or any other financial information, or make any form of payment, when applying for a job. If you are ever asked to do this by a recruiter on our site please contact us with the advertiser's company name and the title of the job vacancy.